free tracking

Termeni si Conditii

Termeni şi Condiţii

SC MSM Naturalis SRL (cu sediul social în Str. Luminoasă nr. 2, Sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/1488/09.02.2015, CUI RO34079425), care deţine şi administrează magazinul online www.stilnatural.ro, se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră conform Regulamentului General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), a Legii nr. 677/2001 pentru ‘protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date’, şi a Legii nr. 506/2004 privind ‘prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice’.

SC MSM Naturalis SRL este înscrisă în ‘Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal’ sub nr. 36458.

 

Securitatea datelor personale și a informațiilor / GDPR

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către MSM Naturalis numai în condiţiile permise de Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

 

Vom folosi datele personale introduse de către client numai în scopul declarat al acestui website: preluare şi livrare comenzi online.

Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru: trimiterea confirmării comenzilor şi livrarea produselor comandate; în nici un caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

MSM Naturalis nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui website, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui website, fără acordul dumneavoastră explicit.

 

Definiţii în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Restricționarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii Europene sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Parte terță - o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

MSM Naturalis SRL prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații, în temeiul consimțământului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: activități comerciale şi informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția şi starea comenzilor.

 

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Informării ați luat la cunoștință faptul că, pe lângă drepturile dumneavoastră existente (de care deja beneficiați în baza Constituției României și a legislației subsecvente), vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 

- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

Acest drept include următoarele:

- dreptul de acces la datele prelucrate;

- dreptul de a fi informați cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date personale prelucrate, persoanele fizice vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, perioada de stocare preconizată sau fixă, sursa acestor date, precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces de prelucrare și decizional automat;

 

- Dreptul la rectificarea datelor – vă puteți rectifica sau modifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

 

- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți solicita și obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora de către noi nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

 

- Dreptul la restricționarea prelucrării – ne puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

 

- Dreptul de opoziție (la prelucrarea datelor) – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date;

 

- Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care să poată fi citit, în mod automat, sau ne puteți solicita ca respectivele date să i le transmitem unui alt operator;

 

- Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la modalitatea noastră de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

 

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Precizăm că, în cazul exercitării dreptului de retragere a consimțământului (în cazul în care prelucrarea noastră se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră), vom opera imediat în sistemul nostru opțiunea dumneavoastră (de retragere a consimțământului), însă, din motive tehnice și operaționale, retragerea consimțământului își va produce efectele în termen de maximum 14 zile de la data primirii cererii dumneavoastră de retragere.

 

- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: ne puteți cere și obține intervenția umană, cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și ne puteți contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate, ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o solicitare scrisă, prin poștă, la sediul nostru din Str. Luminoasă nr. 2, Sector 4, Bucureşti sau prin e-mail, la adresa: info@stilnatural.ro.

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat (inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali). În acest sens, MSM Naturalis SRL va stoca datele dumneavoastră în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită, prestabilite și bine documentate, pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare.

MSM Naturalis SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor de servicii de curierat cu care se află în relații de parteneriat, în condiţiile în care respectivele societăţi prezintă pe site-urile lor angajamente de confidențialitate, prin care garantează că datele sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.  

 

Vă mulţumim pentru încredere.

 

Generalităţi
Utilizarea sub orice formă (vizitare sau comandare/cumpărare de produse) a acestui website implică acceptarea acestor Termeni si Condiţii.

Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a website-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor
Societatea MSM Naturalis SRL îşi asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă. 
Accesând pagina Termeni si Condiţii puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

Definiţii
Vânzător - societatea MSM Naturalis SRL (cu sediul social în Str. Luminoasă nr. 2, Sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/1488/09.02.2015, CUI RO34079425, Capital Social: 200 lei, IBAN: RO28INGB0000999904817524 - ING BANK - Sucursala Bucureşti), care deţine şi administrează acest website. 
Client - persoana fizică sau juridică ce efectuează o comandă şi achiziţionează produse prin intermediul website-ului www.stilnatural.ro
Adresa web www.stilnatural.ro, proprietate a vânzătorului, va fi denumită generic stilnatural.ro.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător şi client, prin care clientul îşi exprimă intenţia de a cumpăra unul sau mai multe produse şi de a face plata acestora.

Contract - o comandă confirmată de către vânzător, prin care vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze produsul/produsele din comandă şi clientul este de acord să primească şi să facă plata acestora (reprezintă contractul la distanţă încheiat între vânzător şi client, fără prezenţa fizică simultană a celor doi).

Conţinut - fotografiile digitale, textele, datele tehnice, preţurile şi celelalte informaţii ce se găsesc pe stilnatural.ro.

 

Drepturi de autor

Întregul conţinut al stilnatural.ro este proprietatea vânzătorului şi a furnizorilor săi şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările aduse ulterior).

Folosirea fără acordul vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).

Astfel, sunt interzise în mod expres: accesarea stilnatural.ro de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală a conţinutului, precum şi citirea sau publicarea conţinutului de către alte companii sau website-uri, pentru a face comparaţie sau analiză în vreun fel.

Fotografiile şi datele sunt folosite cu acordul furnizorului.

 

Plasarea şi acceptarea comenzii

Prin efectuarea unei comenzi pe stilnatural.ro clientul este de acord cu o formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează activitatea.

Notificarea transmisă prin e-mail de către vânzător clientului cu privire la primirea comenzii are rol de informare şi nu presupune acceptarea acesteia.

Contractul se consideră încheiat între vânzător şi client în momentul confirmării de către vânzător a acceptării comenzii transmise de client. O comandă neconfirmată nu va avea valoare contractuală între părţi.

 

Declinarea responsabilităţii

Conţinutul stilnatural.ro a fost alcătuit cu acordul reprezentanţilor mărcilor care se găsesc pe website.

De aceea, vânzătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziţia vânzătorului de către reprezentanţii fiecărei mărci.

Vânzătorul şi furnizorii săi nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare, în ceea ce priveşte preţuri, caracteristici, imagini, etc.

În eventualitatea în care preţul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost greşit introduse în bazele noastre de date sau afişate greşit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, vânzătorul îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

De asemenea, imaginile sunt prezentate pe website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării design-ului de către producători, fără o notificare prealabilă.

Valoarea maximă a obligaţiilor vânzătorului faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de vânzătorde la clientul respectiv.

Acest website vă este oferit "aşa cum este" şi, prin urmare, vânzătorul nu oferă nici un fel de garanţie, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel, cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terţe părţi, precum şi că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruşi, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, şi că orice sfat sau opinie obţinută prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecinţă, vânzătorul nu face nici un fel de declaraţii şi nu îşi asumă nici un fel de garanţii cu privire la cele de mai sus.

Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website o faceţi pe propriul dumneavoastră risc.

De asemenea, precizăm că vor fi excluse de pe site sau ignorate păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat.

 

Termene de livrare / Limitarea răspunderii pentru livrare

Termenul de livrare al produselor cumpărate de la vânzător se încadrează, în mod normal, între 1 şi 2 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii pe serverul gazdă al stilnatural.roVânzătorul îşi rezervă dreptul de a întârzia sau de a anula livrarea produselor comandate în cazul în care comanda nu poate fi onorată din motive independente de acesta, cum ar fi: incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte evenimente care implică forţa majoră, conform uzanţelor legii româneşti. Pentru oricare alte motive de întârziere vă oferim 20% reducere la următoarea comandă.

Valoarea taxei de transport şi modalitatea de calcul a acesteia sunt evidenţiate pe pagina Livrare şi Plată.

 

Returnarea produselor

În cazul în care există nemulţumiri faţă de produsele achiziţionate, Conform O.G. 130/2000 şi O.G. 34/2014, clientul are dreptul de a denunţa unilateral comanda, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, notificând în scris sau telefonic că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv.

Legea mai prevede şi faptul că nu pot fi denunţate unilateral contractele de furnizare a unor produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid (art. 10 lit. c). Astfel, produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat, în ambalajul original (inclusiv folia protectoare dacă aceasta există), cu toate accesoriile/consumabilele aferente, fără a reprezenta urme de uzură, modificare sau consum, atât în cazul produsului cât şi ale accesoriilor/consumabilelor ce îl însoţesc, cu etichetele intacte şi documentele originale care l-au însoţit (factură fiscală, instrucţiuni, etc.).

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a făcut şi expedierea. La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata dacă îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate, în caz contrar acesta va fi refuzat. Astfel, vor fi refuzate coletele care conţin produse în altă stare decât cea în care au fost livrate, cele care nu au fost returnate folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a făcut şi expedierea, cele a căror returnare nu a fost notificată în prealabil, precum şi cele care conţin produse deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.

Conform legii, vânzătorul va înapoia valoarea comenzii (inclusiv taxele de transport, dacă este cazul) în cel mult 14 zile calendaristice de la data returnării, prin transfer bancar în contul specificat de client.

Prin excepţie de la condiţiile de mai sus, doar în cazul în care produsele livrate nu sunt conforme specificaţiilor menţionate în comanda cumpărătorului sau prezintă vicii de fabricaţie în primele 24 ore de la recepţie, returnarea se poate face pe cheltuiala MSM Naturalis SRL (proprietara stilnatural.ro), clientul putând opta pentru înlocuirea produselor sau restituirea imediată a valorii lor. Se aplică regulile privind restituirea în starea originală a produselor, cu excepţia situaţiilor în care viciile de fabricaţie s-au constatat după desigilarea produselor.

 

100% satisfacţie sau 100% banii înapoi

Drepturile clienţilor sunt foarte bine susţinute şi protejate de lege. Dar nişte drepturi obţinute cu multă birocraţie înlătură plăcerea achiziţionării unor produse care să aducă satisfacţie. Şi pentru că dorim să nu existe stres în relaţiile dintre noi, vă oferim posibilitatea de a face un retur într-un termen de 30 de zile de la data achiziţiei (dublul perioadei legale), indiferent de motivul care v-a condus la această decizie. Returul se poate finaliza foarte simplu, fără completarea unor formulare stufoase – este sufcient să ne informaţi la info@stilnatural.ro sau la tel. 0737.894.321.

 

Promoţii
Toate promoţiile se desfăşoară în limita stocului disponibil.

 

Taxe suplimentare

Vânzătorul nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

Preţul final plătit de client este format din preţul produsului, aşa cum este el prezentat pe website, şi eventualele cheltuieli de expediţie şi/sau încasare.

Pentru orice taxă percepută în plus vă puteţi adresa imediat la info@stilnatural.ro sau la tel. 073.789.43.21.

 

Frauda
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul stilnatural.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează stilnatural.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a stilnatural.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 

Litigii
Orice litigiu apărut între client şi vânzător va fi rezolvat pe cale amiabilă.

În cazul în care nu se reuşeşte stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine instanţelor de judecată.

 

Vă mulţumim că aţi vizitat stilnatural.ro.

100% satisfacţie sau 100% banii înapoi!